Print
Hits: 9133

ธาตุพนม เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดนครพนม  ตั้งอยู่บริเวณที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  พิกัดโดยประมาณระหว่างละติจูด  16  องศาเหนือ  ถึงละติจูดที่  17  องศาเหนือ  และลองกิจูดที่  103  องศา  59  ลิบดาตะวันออก  ถึงลองกิจูด  104  องศา  2  ลิบดาตะวันออก  ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำโขง  ซึ่งแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ห่างจากจังหวัดนครพนมประมาณ  52  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดสกลนครประมาณ  76  กิโลเมตร  และห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ  707  กิโลเมตร

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก  ตั้งอยู่เลขที่  183  หมู่ที่  13  ถนนชยางกูร  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  เป็นที่ประดิษฐานของปูชนียสถานที่สำคัญเก่าแก่ คือองค์พระธาตุพนมบรมเจดีย์  ปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์  อันเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนในแถบลุ่มแม่น้ำโขง  ตลอดจนชาวไทยและชาวต่างประเทศมานานนับพันปี