การเดินทางมาอำเภอธาตุพนม

อำเภอธาตุพนมเป็นอำเภอชายแดน  ทิศตะวันออกติดต่อกับริมฝั่งแม่น้ำโขง  แขวงคำม่วน  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   และตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดนครพนม  พื้นที่มีลักษณะเป็นแนวยาวตามฝั่งแม่น้ำโขง  ห่างจากจังหวัดนครพนมประมาณ  52  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดสกลนครประมาณ  76  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดมุกดาหารประมาณ  50  กิโลเมตร  และห่างจากกรุงเทพมหานคร  ประมาณ  707  กิโลเมตร   สภาพการคมนาคมามารถติดต่อโดยทางรถยนต์กับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงได้สะดวกทุกฤดูกาล  การเดินทางโดยทางเครื่องบิน  สามารถเดินทางจากสนามบินดอนเมืองมาลงที่สนามบินสกลนครหรือสนามบินนครพนมได้ทุกวัน  โดยสายการบินนกแอร์ และสายการบินแอร์เอเชีย