วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลธาตุพนม  เป็นที่ประดิษฐานของพระธาตุพนม  เป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมสูง  มีลักษณะที่สวยงามมาก  ภายในวัดพระธาตุพนมมีหอพระนอน  พระอินทร์  พระสถูปอัฐิพระธาตุ  จากผลการขุดค้นทางโบราณคดีลงความเห็นว่า  พระธาตุพนมสร้างขึ้นระหว่าง  พ.ศ.  1200-1400  ภายในองค์พระธาตุพนมบรรจุพระอุรังคธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้  ลักษณะของสถาปัตยกรรมมีแหล่งที่มาที่เดียวกันกับปราสาทของขอม  และได้ทำการบูรณะเรื่อยมา  ในปี  พ.ศ.  2485  ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกขึ้นเป็น  "วรมหาวิหาร"

ในวันที่  11  สิงหาคม  2518  เวลา  19.30  น.  พระธาตุพนมได้ล้มทลายลงทั้งองค์เนื่องจากความเก่าแก่ขององค์พระธาตุพนม  และในช่วงเวลานั้นได้เกิดพายุพัดแรงฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน  ประชาชนทั้งประเทศได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์  และรัฐบาลได้ก่อสร้างองค์พระธาตุพนมขึ้นใหม่ตามแบบเดิม  การก่อสร้างนี้แล้วเสร็จเมื่อวันที่  23  มีนาคม  2522  นอกจากพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุในองค์พระธาตุพนมแล้ว  ยังมีของมีค่ามากมายนับหมื่นชิ้น  โดยเฉพาะฉัตรทองคำบนยอดพระธาตุมีน้ำหนักถึง  110  กิโลกรัม  ปัจจุบันองค์พระธาตุพนมมีฐานกว้างด้านละ  12.33  เมตร  สูง  53.60  เมตร  เป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมสูงแลดูสง่างาม  งานนมัสการพระธาตุพนมเริ่มตั้งแต่วันขึ้น  10  ค่ำ  ถึงวันแรม  1  ค่ำ  เดือน  3  ของทุกปี