พระธาตุพนม  ถือเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธในแถบลุ่มน้ำโขง  อันได้แก่ชาวไทย  ลาว  กัมพูชาและเวียตนาม  เป็นที่บรรจุ "พระอุรังคธาตุ"  ของพระพุทธเจ้า  ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุพนม  ริมฝั่งขวาแม่น้ำโขง  ณ  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  สูงจากพื้นดินถึงยอดฉัตร  57  เมตร  องค์ฉัตรทำด้วยทองคำ  หนักประมาณ  16  กิโลกรัม  ปลียอดเป็นทองคำและบัวตูมเงินล้อมเพชร  จำนวน  200  เม็ด

ตำนานกล่าวว่า  เจดีย์พระธาตุพนมครั้งแรกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ  พ.ศ. 8  รูปทรงสี่เหลี่ยม  สูงประมาณ  8-12 เมตร  ด้วยดินเหนียวเผาไฟ  โดยการนำของพระมหากัสสปะพร้อมด้วยสาวก  ประมาณ  500  รูป  และได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์มาโดยลำดับ

เมื่อ พ.ศ.  2518  พระธาตุพนมพังทลายลงทั้งองค์  หลังจากที่ฝนได้ตกหนักติดต่อกันหลายวัน  ได้ค้นพบพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้าและสิ่งของมีค่าเป็นจำนวนมาก  กรมศิลปากรได้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งองค์  ได้ประกอบพระราชพิธียกฉัตรทองคำ  5  ชั้นขึ้นประดิษฐานไว้บนยอดพระเจดีย์  พร้อมบรรจุพระอุรังคธาตุและสิ่งของอันมีค่าอื่นๆไว้ภายใน  โดยสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  และองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  รัชกาลที่  9 แห่งราชจักรีวงศ์พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนารถ  ได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธี  เมื่อวันที่  23  มีนาคม 
2522

งานเทศการนมัสการพระธาตุพนมได้จัดเป็นประจำทุกปี  ระหว่างวันขึ้น  8  ค่ำ  จนถึงวันแรม  1  ค่ำเดือน  3  (วันมาฆบูชา)  ชาวพุทธทั้งมวลเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่า  "บุญเดือนสาม" ถือเป็นโอกาสอันดีของชาวพุทธที่จะได้นำผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ตามฤดูกาลเป็นพุทธบูชา  เป็นประเพณีการถวายข้าวพีชภาค  และการแห่กองบุญของชาวพุทธและข้าโอกาสอันถือเป็นสิริมงคลและมีค่ายิ่งในชีวิต  พระธาตุพนมถือเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจ  เป็นศูนย์รวมของการถ่ายโอนวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของสังคมพุทธในแถบลุ่มน้ำโขงแห่งนี้

 

Prathatphanom  Shrine

Prathatphanom  shrine  is considered  to  be  one  of  the  sacred  Bhudist  sites  in  Thailand  and  Laos,  located  at  Wat  Prathatphanom  in  Thatphanom  district  of  Nakhonphanom.  It  is  believed  that  a  relic  of  the  Buddha's  Breastbone  was  enshrined  within  Prathatphanom  chedi  by  Pra  Maha  Kassapa  about  8  years  after  the  Buddha's  death.

It  is  said  that  original  reliquary  of  Prathatphanom  was  probably  build  of  bricks  in  the  shape  of  four  sided - kiln.  It  was  8-12  meters  hight,  and  has  been  restored  several  times  since  then.

In  1975  the  tower  which  surmounts  the  reliquary  collapsed  after several  days  of  heavy  rains  since  the  structure  has  become  progressive  weaker  over  the  centuries.  The  Breastbone  Relic  of  Buddha  and  other  precious  objects  were  found  within  the  reliquary.  It  was  reconstructed  in  1977  and  completed  in  1979.  It  soars  to  height  of  57  meters.  Aroyal  ceremony  was  performed  for  the  installation  of  the  five-teired  gold umbrella,  weighing  about  16  kilograms,  Which  adoms  the  top  of  the  That,  and  to  re-enshrine  the  Breastbone  Relic  of  Buddha  and  other  precious  objects  within.  His  Majesty,King  Bhumibol,  the  ninth  King  of  Chakri  Dynasty,  and  the  Supreme  Patriarch  of  Thailand  came  to  preside  over  the  ceremony  on  23  March  1979.  The  great  annual  festival  is  held  in  late  January  or  early  February  in  the  third  luna  month.  On  very  special  occassion,  the  villagers  come  to  pay  respect  to  Prathatphanom  shrine  with  their  annually  harvested  corps.  Buddhists  in  neighboring  countries  also  revere  this  site  and  appreciate  any  opportunity  to  visit.