แก่งคับพวง

เป็นแก่งหินในลำแม่น้ำโขง  ตั้งอยู่บริเวณบ้านคับพวง  ตำบลน้ำก่ำ  ในฤดูแล้งระหว่างเดือนมีนาคม  -  พฤษภาคม  น้ำในแม่น้ำโขงลดลง  ทำให้เกิดแก่ง  น้ำไหลกระทบหินในลำน้ำโขงมีลักษณะสวยงาม  เหมือนกับแก่งกะเบาของอำเภอหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งอยู่ห่างไปทางทิศใต้ประมาณ  3  กิโลเมตร